FEEL GOOD STORE - WORKSHOPS - COFFEE CORNER | Gratis verzending van je online bestelling vanaf €60 | Kadootjes worden steeds GRATIS ingepakt!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden, van Atelier LiLou

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten die Atelier LiLou sluit als verkoper van interieurproducten en diverse consumptiegoederen.

1.2 Atelier LiLou aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of condities van de klant (hierna: "Klant"), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of condities door Atelier LiLou schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien de orderbevestiging van Atelier LiLou voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de orderbevestiging van Atelier LiLou

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Atelier LiLou zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (on-line) verkopen van Atelier LiLou worden door Atelier LiLou schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd.

2.3 De Klant wordt tevens geacht de bestelling van Atelier LiLou te hebben aanvaard indien hij de uitvoering van de bestelling heeft aangevraagd.

2.4 Eventuele (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijken van de orderbevestiging van Atelier LiLou , zijn voor Atelier LiLou alleen bindend indien Atelier LiLou deze afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd.

Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Atelier LiLou staat vast.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook, nu of in de toekomst geheven door de overheid, of het nu gaat om de federale overheid, de staat of de lokale overheid, direct of indirect, bij de verkoop of het vervoer van de gedekte goederen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 Atelier LiLou is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren onderhevig zijn geweest aan een verhoging. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die Atelier LiLou van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. Atelier LiLou zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.

3.4 Verrekening of inhouding van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Atelier LiLou schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of inhouding van betaling door de Klant is toegestaan.

3.5 De Klant wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft met het verrichten van de verschuldigde betalingen. Er kan een vertragingsrente van 12% per jaar in rekening worden gebracht.

3.6 In alle gevallen blijft Atelier LiLou , zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant alle verplichtingen is nagekomen en de betaling(en) volledig door Atelier LiLou is ontvangen.

3.7 Na afloop van de overeenkomst worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht om de goederen op te slaan indien het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendingsregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product door Atelier LiLou . De 1% kosten worden elke week samengesteld totdat het openstaande factuurbedrag volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Atelier LiLou heeft het recht om een minimum van 100% vooruitbetaling te bevelen bij online verkoop van de goederen.

Levering en vertragingen

4.1 Atelier LiLou is gerechtigd tot gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan gezien worden als een apart contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of liften passen. Prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 Atelier LiLou is vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering substantieel belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, het gebied en het segment van de leveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bv. overstroming, ijs, oogstverlies, enz.), export- en importbeperkingen, productieproblemen, pandemieën, COVID 19, problemen bij de aankoop van goederen, bedrijfsstoringen (defecte apparatuur of machines, brand, enz.), stakingen, gebrek aan personeel of gelijkaardige acties, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden, worden beschouwd als aanzienlijke belemmeringen voor de prestaties.

4.3 In geval van een substantiële belemmering van de uitvoering volgens artikel 4.2 is Atelier LiLou gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van een dergelijke belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlengingstermijn langer is dan twee maanden, dan kan Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor een der partijen onredelijk blijkt voordat de verlengperiode is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Atelier LiLou zal de duur van de verlengperiode aan de Klant mededelen.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Atelier LiLou gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingsperiode goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de Klant overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit.

4.5 Indien de Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met Atelier LiLou , dan is Atelier LiLou gerechtigd de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen dat de Klant achterstallig was naast een redelijke termijn voor het maken van passende afspraken. Atelier LiLou is tevens gerechtigd om haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de Klant in gebreke is. In het geval dat de Klant in staat van faillissement verkeert, kan Atelier LiLou ofwel haar verplichtingen opschorten ofwel verdere leveringen annuleren; eventuele schade die door de Klant wordt geleden is voor rekening van de Klant.

4.6 Op grond van het toepasselijke E.U. recht is Atelier LiLou gerechtigd om van de Klant naar behoren gewaarmerkte kopieën van de douanedocumenten te verlangen, waaruit blijkt dat de door Atelier LiLou geleverde goederen in het land van bestemming buiten de E.U. in het vrije verkeer zijn gebracht.

Onderzoek en conformiteit met de specificaties

5.1 Bij levering zal de Klant de goederen onderzoeken en nagaan of de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen bij Atelier LiLou aan te komen. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten doen geen afbreuk aan de verplichting van de Klant om de prijs voor de goederen te betalen. Atelier LiLou is gerechtigd om na ontvangst van een melding van het gebrek alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd zijn vastgesteld of totdat het gebrek volledig is verholpen.

Risico- en eigendomsoverdracht

6.1 Het risico van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering.

6.2 Indien de levering van goederen wordt opgeschort, in afwachting van betaling door Opdrachtgever, alsmede goederen die ten onrechte door Opdrachtgever worden afgekeurd of niet worden geaccepteerd, zullen door Atelier LiLou voor rekening en risico van Opdrachtgever worden bewaard en opgeslagen.

6.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Atelier LiLou , tenzij en totdat Atelier LiLou de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle bijkomende kosten, zoals rente, liggelden, kosten, uitgaven, etc..

6.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant is Atelier LiLou , onverminderd de overige rechten van Atelier LiLou , gerechtigd om onmiddellijke her levering te verlangen van de goederen waarvoor zij een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud.

6.5 Totdat de betaling voor de goederen is geschied, is de Klant gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is en zal hij, voor zover mogelijk

    1. de goederen apart te houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van Atelier LiLou ;
    2. Atelier LiLou onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle vorderingen van derden die de goederen kunnen beïnvloeden; en
    3. de goederen adequaat te verzekeren.

Aansprakelijkheid

7.1 Indien aansprakelijkheid van Atelier LiLou wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximum bedrag gelijk aan de met Atelier LiLou overeengekomen koopprijs. In geen geval is Atelier LiLou aansprakelijk jegens de Klant voor enige andere vorm van bijzondere, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met schending van de garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

Ontheffing

8.1 Het verzuim van Atelier LiLou om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de rechten van Atelier LiLou om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.

Beperking van actie

9.1 Geen enkele actie van de Klant zal worden ondernomen tenzij de Klant Atelier LiLou eerst schriftelijk op de hoogte stelt van elke vermeende klacht tegen Atelier LiLou binnen dertig (30) dagen nadat de klacht van de gebeurtenis voor het eerst aan de Klant bekend is geworden en een actie door de Klant wordt gestart binnen twaalf (12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde ondernemingsrechtbank te Mechelen, België.

10.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.3 De toepasselijkheid van het V.N.-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten in Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

Naleving van wetten en normen

11.1 Atelier LiLou belooft of verklaart niet dat de goederen in overeenstemming zullen zijn met enige wet, verordening, reglementen of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Atelier LiLou of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen volgens de wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor:

    1. de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en
    2. het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor dergelijk gebruik.

Intellectuele eigendom

12.1 De verkoop van goederen aan de Klant zal geen enkele licentie of recht onder enig intellectueel eigendomsrecht overdragen, met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de goederen, en de Klant neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige intellectuele eigendomsinbreuk als gevolg van de invoer en/of het gebruik van de goederen op zich, al dan niet in combinatie met andere materialen of in enige vorm van verwerking.

Algemene voorwaarden Workshops

Ondernemingsgegevens:

Atelier LiLou

Boomstraat 67
2880 Bornem

0478/75.33.51
[email protected]

BTW: BE0844902860

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »